Từ nay đến năm 2016 không tăng tổng biên chế

Đông Phương |

Đó là chủ trương của UBND tỉnh sau khi xem xét đề nghị của Sở Nội vụ về xây dựng kế hoạch biên chế năm 2014. Theo đó, từ nay đến năm 2016 cơ bản không tăng tổng biên chế trên địa bàn tỉnh, trừ trường hợp đơn vị thành lập mới hoàn toàn.

UBND tỉnh cũng đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố rà soát tình hình sử dụng biên chế gắn với thực hiện đề án xác định vị trí việc làm để có phương án điều tiết cho phù hợp chức năng, nhiệm vụ và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao; chỉ tham mưu UBND tỉnh xem xét đối với những đơn vị sự nghiệp thành lập mới hoàn toàn trong năm 2013 mà không có nhân sự điều tiết trong nội bộ ngành, địa phương.

Đông Phương