Tuyển dụng công chức, viên chức phải đảm bảo yêu cầu về tinh giản biên chế

VĂN HÀO |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn về công tác tuyển dụng công chức, viên chức, thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 466-CV/TU ngày 16.9.2016 và Công văn số 472-CV/TU ngày 26.9.2016 về thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước, viên chức các ngành giáo dục, y tế thuộc tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức triển khai kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2016 đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra; theo dõi, tổng hợp kịp thời tình hình để tham mưu xử lý vướng mắc phát sinh nếu có.

Về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục, đối với các trường học do Sở GD-ĐT trực tiếp quản lý, căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao, biên chế đã sử dụng năm 2016 và đề án vị trí việc làm, sở triển khai xét tuyển cạnh tranh (theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12.4.2012 của Chính phủ, Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28.12.2012 của Bộ Nội vụ; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức) đối với 110 giáo viên đang hợp đồng giảng dạy trả lương theo tiết dạy, có thời gian giảng dạy từ 36 tháng trở lên (tính đến thời điểm 30.11.2015 và theo số liệu sở đã báo cáo). Sở GD-ĐT xây dựng kế hoạch xét tuyển cụ thể, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10.10.2016 để cho ý kiến trước khi thực hiện; thời gian xét tuyển phải hoàn thành trước ngày 30.11.2016.

Đối với các trường học do UBND cấp huyện quản lý, các địa phương này rà soát định biên, biên chế đang sử dụng và xác định lại số liệu giáo viên, nhân viên đã hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội từ 36 tháng trở lên (tính đến thời điểm ngày 1.1.2016, không kể thời gian tập sự, thử việc) để tổ chức xét tuyển đặc cách (theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12.4.2012 của Chính phủ, Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 25.12.2012 của Bộ Nội vụ); các trương hợp đang hợp đồng mà không đủ điều kiện xét đặc cách thì đăng ký chỉ tiêu để thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2016 theo quy định.

Trong đó, nếu xét tuyển đặc cách, UBND cấp huyện lập danh sách người có đủ điều kiện xét tuyển đặc cách theo yêu cầu nêu trên, tổ chức công tác xét tuyển đặc cách theo trình tự thủ tục quy định và hoàn thành việc xét tuyển trước ngày 30.10.2016; những người không trúng tuyển đặc cách thì thông báo, bố trí thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2016.

Về tổ chức thi tuyển, các địa phương căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao, biên chế đã sử dụng và báo cáo nhu cầu, chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo dục của địa phương năm 2016 cho Sở GD-ĐT trước ngày 10.11.2016, sở tổng hợp nhu cầu và xây dựng kế hoạch thi tuyển theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian hoàn thành báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến trước ngày 15.11.2016. Trường hợp địa phương nào có nhu cầu tuyển dụng lớn thì Sở GD-ĐT báo cáo đề xuất UBND tỉnh giao địa phương chủ trì tổ chức thi. Việc tổ chức thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2016 phải hoàn thành trước ngày 20.12.2016.

Đối với tuyển dụng viên chức ngành y tế, Sở Y tế có trách nhiệm khẩn trương báo cáo cụ thể về thực trạng sử dụng, nhu cầu tuyển dụng, các vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý, lấy ý kiến tham gia của Sở Nội vụ; báo cáo UBND tỉnh nội dung này trước ngày 10.10.2016 để xem xét trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

UBND tỉnh cũng lưu ý về thực trạng có một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh về xét tuyển viên chức theo Thông báo số 555/TB-UBND ngày 30.11.2015.

Các địa phương, đơn vị thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1920/UBND-NC ngày 12.5.2015 về việc tạm dừng tuyển viên chức làm công tác y tế, tài chính kế toán trong cơ sở giáo dục.

UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác tuyển dụng theo nhu cầu và phải đảm bảo yêu cầu tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20.11.2014 của Chính phủ; ngành giáo dục cần có dự báo về biến động số lượng học sinh từng cấp để cân đối, bố trí con người cho phù hợp.

VĂN HÀO