Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2018.

Mục đích nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ngành, cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu và nội dung CCHC; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài ra, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực cũng như những hạn chế của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC; kịp thời xây dựng và nhân rộng các mô hình, sáng kiến CCHC và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện CCHC.

Nội dung tập trung tuyên truyền phổ biến về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC. Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung, các thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa hoặc mới ban hành; các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tuyên truyền việc phân cấp, đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tuyên truyền, phổ biến về cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động; chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn lực chất lượng cao; kỷ cương, kỷ luật hành chính. Tuyên truyền những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC ở các cơ quan, đơn vị. Qua đó biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác CCHC; phê phán những hiện tượng tiêu cực, trì trệ, có hành vi không đúng đắn gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức...

UBND tỉnh yêu cầu công tác tuyên truyền CCHC phải được thực hiện kịp thời, thiết thực với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng đối tượng, từng ngành, từng địa phương. Kết hợp với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến CCHC. Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm chỉ đạo tuyên truyền về CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh chịu trách nhiệm trong công tác tuyên truyền về CCHC đến các tầng lớp nhân dân để hiểu và phối hợp thực hiện.

M.L