Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,4%

T.D |

Tin từ Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, từ ngày 2.1.2018 đến 17.5.2018 đã tiếp nhận 25.368 hồ sơ, nhưng chỉ mới giải quyết được 23.239 hồ sơ (đã chuyển giao xuống bộ phận trả kết quả tập trung tại trung tâm). Chỉ tính riêng trong tuần (từ ngày 11.5.2018 đến 17.5.2018) đã có tổng cộng 1.129 lượt tổ chức, công dân đến thực hiện các giao dịch tại trung tâm.

Số lượng hồ sơ được giải quyết là 1.456/1.625, trong đó giải quyết đúng hạn 1.447 hồ sơ (tỷ lệ 99,4%). Tuy nhiên, số hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến chỉ 108 hồ sơ. Các cơ quan có tần suất giao dịch nhiều là Công an tỉnh (590 hồ sơ), Sở Giao thông vận tải (156 hồ sơ), Sở LĐ-TB&XH (209 hồ sơ), Sở Tư pháp (128 hồ sơ), Sở KH&ĐT (107 hồ sơ), Sở Công Thương (209 hồ sơ). Kết quả thu lũy kế đến ngày 17.5.2018  khoảng gần 4,8 tỷ đồng.

T.D