Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong cải cách hành chính

VĂN PHIN |

Góp phần phục vụ công tác cải cách hành chính, hướng tới Chính phủ điện tử, UBND huyện Núi Thành tích cực triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn…

Để thực hiện kế hoạch ứng dụng chữ ký số chuyên dùng phục vụ cải cách hành chính hiệu quả, huyện Núi Thành triển khai đồng bộ các nội dung. Trước hết là đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng phục vụ triển khai chữ ký số. Huyện tiến hành nâng cấp và hoàn chỉnh hệ thống mạng nội bộ (LAN) của các cơ quan nhà nước, đảm bảo hệ thống LAN của các cơ quan, đơn vị kết nối thông suốt với nhau, qua đó, đẩy mạnh triển khai sử dụng thư điện tử, các phần mềm dùng chung của tỉnh, các dịch vụ công trực tuyến, triển khai nhân rộng các phần mềm dùng chung đến UBND các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

Đồng thời triển khai ứng dụng chữ ký số, đăng ký, cấp, chuyển giao chứng thư số chuyên dùng các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện và cho cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước cấp huyện, cấp xã, thị trấn. Cùng với đó là triển khai các nội dung: chứng thư số phục vụ xác thực người sử dụng thông qua hệ thống xác thực tập trung; ứng dụng chữ ký số trong việc trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng trong nội bộ các cơ quan và giữa các cơ quan nhà nước; chứng thư số, phần mềm chữ ký số và xác thực chữ ký số trên hệ thống thư điện tử của huyện...

Ông Phạm Văn Nên - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện, chia sẻ: “Thời gian qua, Núi Thành tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn sử dụng chữ ký số cho lãnh đạo, cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện và cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn nhằm mục tiêu khai thác, sử dụng có hiệu quả chữ ký số. Đồng thời đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo khả năng hỗ trợ người dùng khi ứng dụng chứng thư số tại các cơ quan, đơn vị đã được triển khai”.

Với nhiều cố gắng trong việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng, năm 2018, huyện Núi Thành đã cấp 34 chứng thư số cho 17/17 xã, thị trấn và 17 chủ tịch UBND xã, thị trấn được tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số. Tiếp đó, trong đợt 1 năm 2019, huyện cấp 55 chứng thư số cho 13 tập thể các phòng, ban chuyên môn và các lãnh đạo HĐND, UBND huyện, trưởng, phó các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; đợt 2/2019, huyện đề nghị cấp chứng thư số cho 54 tập thể và cá nhân.

Cũng theo ông Phạm Văn Nên, việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện vẫn còn tồn tại và hạn chế. Hầu hết văn bản vẫn sử dụng chữ ký truyền thống, sau đó được số hóa và đưa trên mạng, do đó, văn bản điện tử loại này thiếu tính pháp lý, không đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin. Vì vậy, việc triển khai ứng dụng chữ ký số hết sức cần thiết và huyện nêu quyết tâm thực hiện tốt nội dung này nhằm phục vụ công tác cải cách hành chính, hướng tới Chính phủ điện tử.

TAGS