Ứng dụng phương tiện thanh toán mới, hiện đại

T.D |

Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu xây dựng hành lang pháp lý cho các ngân hàng thương mại nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Những sản phẩm mới này sẽ giúp giảm chi phí đầu vào sản xuất, kinh doanh (có chi phí tín dụng và dịch vụ ngân hàng).

Hệ thống ngân hàng kết nối, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư, kinh doanh của các định chế tài chính quốc tế, phù hợp với các nguyên tắc thị trường. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường ứng dụng các phương tiện thanh toán mới, hiện đại trên nền tảng công nghệ tiên tiến, để giảm chi phí phát sinh trong hoạt động thanh toán tại Việt Nam. Ngoài ra, cần điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường tiền tệ, góp phần kiểm soát lạm phát, tạo nền tảng cho các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay khi có điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào.

T.D