Ưu tiên cải cách tiền lương, thực hiện chính sách an sinh xã hội

T.D |

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong quyết định giao dự toán ngân sách năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương tái cơ cấu ngân sách trong từng lĩnh vực, giảm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập, ưu tiên dành nguồn cải cách tiền lương, thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Khi đảm bảo nhu cầu cải cách tiền lương, các địa phương chủ động sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành. Ngân sách Trung ương chỉ bổ sung có mục tiêu cho ngân sách một số địa phương phần nhu cầu kinh phí còn thiếu theo quy định.

T.D