Ủy quyền giám đốc sở thực hiện giải quyết 20 thủ tục hành chính

M.L |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định ủy quyền cho Giám đốc các Sở: Kế hoạch và đầu tư, Nội vụ, Xây dựng, VH-TT&DL, Công thương, LĐ-TB&XH thực hiện giải quyết 20 thủ tục hành chính.

Cụ thể, Sở Kế hoạch và đầu tư 3 thủ tục: cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Sở Tư pháp 2 thủ tục: đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

Sở Nội vụ 3 thủ tục: xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh; giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh; thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh.

Sở Xây dựng 1 thủ tục: cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quản lý.

Sở VH-TT&DL 7 thủ tục: cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập; cấp giấy phép khai quật khẩn cấp; cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam; cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm; cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam; cấp sửa đổi - bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam; cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.

Sở Công thương 3 thủ tục: cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; cấp điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Sở LĐ-TB&XH 1 thủ tục: báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

M.L