Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

HỒ VĂN MINH |

Sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng đến nay, công tác văn phòng của Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình đã đạt được những kết quả nhất định trong việc củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ lãnh đạo. Nổi bật là công tác tham mưu ban hành quy chế làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện tốt các nội dung chương trình công tác toàn khóa, hàng năm, quý của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và sắp xếp lịch công tác hằng tuần, hàng tháng của Thường trực Huyện ủy đảm bảo khoa học, hợp lý. Phối hợp và trực tiếp tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Huyện ủy. Văn phòng tham mưu xây dựng, ban hành và theo dõi việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận các chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần giúp lãnh đạo chỉ đạo giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh,...

Ngoài ra, Văn phòng Huyện ủy cũng đã chủ động tham mưu với thường trực cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan thuộc khối nội chính; tiếp nhận và tham mưu xử lý đơn thư theo đúng thẩm quyền. Công tác văn thư - lưu trữ được chú trọng. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng những năm gần đây đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hiện nay, cán bộ công chức khối Đảng đều có địa chỉ thư điện tử để trao đổi thông tin, hơn 70% văn bản hướng dẫn, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo điều hành của Huyện ủy được lưu truyền trên môi trường mạng, giảm việc sử dụng văn bản giấy; tất cả tài liệu hội nghị được chuyển trước cho đại biểu dự hội nghị qua địa chỉ thư điện tử để nghiên cứu. Hầu hết các văn bản, tài liệu không mật do Huyện ủy ban hành, Văn phòng Huyện ủy đã chuyển cho các tổ chức đảng cơ sở dưới dạng văn bản điện tử. Trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của các cơ quan đảng từng bước đầu tư, nâng cấp; hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung tiếp tục được triển khai xây dựng, nhiều phần mềm tác nghiệp đã được ứng dụng có hiệu quả như các phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên, kế toán dùng cho cơ quan đảng IMAS 8.0, hệ thông tin điều hành tác nghiệp... Các công tác khác như quản lý tài chính, tài sản, công tác quản trị, công tác hành chính - cơ yếu được đảm bảo tốt và từng bước đáp ứng và nâng cao chất lượng công tác.

HỒ VĂN MINH