Xây dựng, chuyển đổi, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho toàn bộ thủ tục hành chính

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch xây dựng, chuyển đổi, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, sẽ xây dựng, chuyển đổi, mở rộng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho toàn bộ thủ tục hành chính đã được công bố theo quyết định của UBND tỉnh.

Các cơ quan hành chính xây dựng hệ thống văn bản, tài liệu và các quy trình xử lý công việc hợp lý để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Cơ quan xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là các cơ quan hành chính chưa xây dựng HTQLCL; đang xây dựng hoặc đã xây dựng HTQLCL nhưng hết hiệu lực phải tiến hành xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (tổng cộng 53 cơ quan).

Cơ quan chuyển đổi HTQLCL sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là các cơ quan hành chính đã công bố HTQLCL và đang còn hiệu lực, đang áp dụng cho tất cả các phòng/đơn vị trực thuộc và cho toàn bộ thủ tục hành chính phải chuyển đổi HTQLCL sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (gồm 24 cơ quan).

Cơ quan mở rộng HTQLCL sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là các cơ quan hành chính đã công bố HTQLCL và đang còn hiệu lực, chưa được áp dụng cho tất cả các phòng/đơn vị trực thuộc và chưa được áp dụng cho toàn bộ thủ tục hành chính phải mở rộng HTQLCL sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (gồm 9 cơ quan)

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và công nghệ - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ISO tỉnh chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các nội dung nêu trên.

CHÂU NỮ