Xây dựng phần mềm đánh giá chỉ số cải cách hành chính

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết xây dựng phần mềm đánh giá chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Phần mềm sẽ xác định chỉ số CCHC để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai công tác CCHC hằng năm của các sở, ban ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Qua đó sẽ đánh giá kết quả triển khai công tác CCHC bằng định lượng, trên cơ sở đó có thể so sánh, xếp hạng kết quả thực hiện CCHC hàng năm giữa các đơn vị, địa phương.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chấm điểm CCHC góp phần hiện đại hóa hành chính nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Phần mềm thực hiện vào quý I, II.2020.