Xây dựng văn hóa công vụ ở Núi Thành

VĂN PHIN |

UBND huyện Núi Thành đang tích cực triển khai đề án văn hóa công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Huyện Núi Thành đang tích cực thực hiện văn hóa công vụ. Ảnh: VĂN PHIN
Huyện Núi Thành đang tích cực thực hiện văn hóa công vụ. Ảnh: VĂN PHIN
 

Ông Nguyễn Văn Đức - Trưởng phòng Nội vụ huyện Núi Thành cho biết, mục tiêu đặt ra của đề án văn hóa công vụ là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với việc chấp hành các quy định về thực hiện công vụ. Qua đó, xây dựng phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội của cán bộ, công chức, viên chức...

Trong một cuộc họp mới đây bàn về công tác cải cách hành chính, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành - Nguyễn Văn Mau đề nghị thủ trưởng các cơ quan, ban, phòng của huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quán triệt đầy đủ nội dung Quyết định số 1847/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án văn hóa công vụ đến toàn thể cán bộ - công chức - viên chức - người lao động trong các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian, trách nhiệm được phân công, đồng thời gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn. Trong quá trình triển khai, thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện ở cơ quan, đơn vị và việc chấp hành các nội dung văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

“Trong năm 2019 thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có trách nhiệm phối hợp với cấp ủy đảng, tổ chức đoàn thể cùng cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đề án văn hóa công vụ. Trong đó, tổ chức tuyên truyền các nội dung đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; phát động phong trào thi đua, cam kết chấp hành nghiêm các quy định về văn hóa công vụ, nhất là nội dung đạo đức công vụ”. (Ông Nguyễn Văn Mau - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành)

Để thực hiện tốt đề án văn hóa công vụ, Phòng Nội vụ huyện Núi Thành tham mưu UBND huyện đề ra nội dung kế hoạch thực hiện cụ thể. Trước hết, căn cứ quy định của pháp luật, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh về văn hóa công vụ, các cơ quan, đơn vị và địa phương cụ thể hóa trong quy chế, nội quy làm việc; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về văn hóa công vụ; tổ chức thực hiện các quy định, nội dung về văn hóa công vụ như tinh thần, thái độ làm việc - chuẩn mực giao tiếp, ứng xử - chuẩn mực về đạo đức, lối sống... của cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nền công vụ.

Trưởng phòng Nội vụ huyện Núi Thành - Nguyễn Văn Đức cho hay, nằm trong nội dung kế hoạch thực hiện đề án công vụ, UBND huyện Núi Thành lấy việc thực hiện làm tiêu chí bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của văn hóa công vụ, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm; xem kết quả tổ chức thực hiện văn hóa công vụ là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị…

UBND huyện Núi Thành cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn nghiên cứu sửa đổi quy định, nội quy, quy chế làm việc phù hợp với đề án, cụ thể hóa các nội dung thực hiện văn hóa công cụ trên pa-nô, treo tại các nơi thường xuyên tiếp công dân để nhân dân tham gia giám sát việc chấp hành văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra, giải quyết những phản ánh của nhân dân về việc chấp hành đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt đề án công vụ; xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định của cơ quan, đơn vị về văn hóa công vụ…