Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013

Thứ Tư, 20/02/2013, 08:08 [GMT+7]

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013, nhằm từng bước củng cố, xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở thông suốt, tăng cường tính công khai, minh bạch, hiện đại, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, bảo đảm sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, y tế...

Trọng tâm cải cách hành chính năm 2013 là nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ở các lĩnh vực trọng tâm là đầu tư, đất đai, xây dựng, y tế, giáo dục; triển khai thực hiện và nâng chất lượng thực hiện cơ chế một cửa tại 100% cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh, thực hiện cơ chế một cửa liên thông về lĩnh vực đất đai giữa cấp xã và cấp huyện; nâng chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; tạo bước chuyển mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương và ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

B.T

;
.
.