Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2013

Thứ Sáu, 01/02/2013, 06:32 [GMT+7]

UBND tỉnh vừa có chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2013. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các cấp, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận, đoàn thể chính trị, các đơn vị Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Trong đó cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: ngoài việc tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Chính phủ và của UBND tỉnh về những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; các địa phương, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; ưu tiên phát triền các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp có giá trị kinh tế cao... Ngoài ra, cần huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ đến năm 2020 theo Nghị quyết 08-NQ/TU của Tỉnh ủy, trong đó ưu tiên các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, việc làm và dạy nghề, thủy lợi hóa đất màu, kiên cố hóa kênh mương; giao thông nông thôn, các công trình trọng điểm có tác động thúc đẩy phát triển kinh tế, phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân...

M.Đ

;
.
.