Đảng với công tác dân vận

;
Thứ Tư, 10/07/2013, 08:18 [GMT+7]

Chủ trương của Đảng trở thành hiện thực trong cuộc sống khi được nhân dân đón nhận, biến thành hành động cách mạng. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận là một trong những giải pháp quan trọng để Đảng giữ vững mối quan hệ máu thịt với dân, tạo nội lực hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.

Hạn chế

Hiện nay, không ít đảng viên, tổ chức đảng vẫn còn tư tưởng xem nhẹ công tác dân vận, phổ biến là chưa tìm cách gần dân để thấu hiểu dân, chương trình công tác đề ra nhiều khi còn lệch yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân nên không phát huy hết nguồn lực trong dân. Nhiều đảng viên vận động không khéo để dân bất bình, thậm chí có bộ phận đảng viên lợi dụng chức quyền nhũng nhiễu, gây phiền hà để dân tố cáo, khiếu kiện về thái độ, trách nhiệm. Bên cạnh đó, hoạt động của đoàn thể, Mặt trận các cấp vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Không ít đảng viên quan liêu, thiếu sâu sát thực tế. Trong hoạt động của đoàn thể ở nhiều cấp còn hô hào, phô trương hình thức, chất lượng thấp. Nhiều nơi ít chú trọng tập hợp lực lượng nòng cốt trong dân để đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng ở cơ sở. Một số đảng viên, nhất là đảng viên lãnh đạo các cấp, chưa thực sự là hình ảnh mẫu mực để nhân dân noi theo; đây cũng là lực cản lớn trong công tác dân vận của Đảng.

Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hoạt động tình nguyện, khám bệnh, phát thuốc cho nhân dân xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My.Ảnh: ANH TRÂM
Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hoạt động tình nguyện, khám bệnh, phát thuốc cho nhân dân xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My.Ảnh: ANH TRÂM

Hạn chế về công tác dân vận nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng cơ bản nhất là còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thấu suốt công tác vận động nhân dân của Đảng. Tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị ở từng cấp, nhất là ở cơ sở, chưa thật vững mạnh. Không ít đảng viên còn nhiều vi phạm trong cách sống, lối sống làm cho lòng tin trong nhân dân đối với Đảng giảm sút. Để khắc phục hạn chế về công tác dân vận, cần quán triệt rõ quan điểm “cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” và 7 nhiệm vụ, giải pháp về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình tình mới” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI).

Yêu cầu nhiệm vụ mới

Công tác dân vận trong Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Với đặc thù là tổ chức trên cơ sở, không có chính quyền cùng cấp, không có Ban dân vận của cấp ủy, để tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác vận động nhân dân trong giai đoạn hiện nay, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Quảng Nam có kế hoạch nắm tình hình quần chúng ở các đơn vị trực thuộc nhằm định hướng cho cấp ủy cơ sở tăng cường vai trò lãnh đạo của mình đối với Công đoàn, Đoàn thanh niên đáp ứng yêu cầu Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) đã đề ra. Ngoài ra, trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị cũng như thực hiện các yêu cầu về công tác xây dựng Đảng hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung về những vấn đề cấp bách đối với việc xây dựng Đảng. Qua đó, giúp chi ủy, đảng ủy cơ sở thường xuyên lãnh đạo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong đảng bộ theo yêu cầu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đó là những vấn đề, giải pháp có tính mấu chốt để công tác dân vận thực sự có ý nghĩa trong cuộc sống.

Từ thực trạng trên, để công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới, cần quan tâm một số giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Trong đó, cấp ủy các cấp cần chú trọng công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho đảng viên và nhân dân về quan điểm của Đảng đối với công tác vận động quần chúng trong giai đoạn hiện nay. Khi mọi chủ trương của Đảng dân được biết, được bàn và giám sát, đường lối của Đảng sẽ trở thành hiện thực, đi vào cuộc sống. Bên cạnh việc khuyến khích, động viên tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cần phê phán mạnh mẽ biểu hiện xu hướng xa dân, sống xa hoa lãng phí, không chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần và thờ ơ với khó khăn của dân. Tập trung nâng cao chất lượng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, biến những lời dạy, việc làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành hành động của mỗi người.

Trong nhận thức và hành động cách mạng, đảng viên phải đi trước, chịu khổ trước nhân dân, cán bộ lãnh đạo phải thực sự là tấm gương trong sáng về đạo đức, lối sống để cấp dưới và quần chúng noi theo. Ban Dân vận của cấp ủy các cấp phải thường xuyên củng cố, kiện toàn; đoàn thể các cấp phải đảm bảo nhân lực để hoàn thành tốt công tác vận động được giao. Riêng công tác cán bộ ở các cơ quan Mặt trận, dân vận, đoàn thể cần triển khai, thực hiện theo chiến lược lâu dài, chọn cán bộ trẻ, có năng lực, hướng phát triển tốt. Để có đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu về công tác dân vận trong tình hình mới cần cơ chế thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn, có kỹ năng về tuyên truyền vận động; mạnh dạn thực hiện chế độ thỏa đáng để cán bộ yên tâm công tác, đồng thời thường xuyên động viên, khen thưởng, cán bộ, đảng viên ở Ban dân vận của Đảng cũng như đoàn thể các cấp có nhiều sáng kiến trong công tác vận động quần chúng.

Mặt khác, Ban dân vận của Đảng cũng như đoàn thể các cấp phải khắc phục tình trạng hành chính hóa công tác vận động quần chúng của mình; thường xuyên sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân. Bản thân  cán bộ làm công tác dân vận không chỉ hiểu sâu chủ trương của Đảng mà còn là tấm gương tiêu biểu trong cách sống và lối sống, biết cách cảm hóa, tập hợp mọi lực lượng cho cách mạng.

NGUYỄN THANH HẢO

.
.
.
.
.