Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017

;
Thứ Hai, 09/01/2017, 08:59 [GMT+7]

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017. Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành của tỉnh, các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi  các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017, đưa phong trào thi đua phát triển sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng Quảng Nam phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Chỉ thị nêu rõ, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; gắn việc tổ chức các phong trào thi đua với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chỉ thị khác của Trung ương và của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển nguồn nhân lực; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 đề ra; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục và đào tạo nghề, đẩy mạnh hoạt động văn hóa - thể thao - du lịch; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; giải quyết kịp thời hồ sơ về người có công; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chính sách nhà ở cho người có công; thực hiện đồng bộ, toàn diện và hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo. Đồng thời tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội; giảm tai nạn giao thông;  thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19.12.2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30.10.2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng thời thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20.11.2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 2.6.2016 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020…

BẢO NGUYÊN
 

.
.
.
.
.