Ái Nghĩa học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

NHẬT DUY |

Đảng bộ thị trấn Ái Nghĩa vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ đảng viên trên địa bàn”. Nội dung truyền đạt bao gồm: xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khái quát về phong cách Hồ Chí Minh; những giải pháp xây dựng phong cách lãnh đạo của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Dịp này, Đảng bộ thị trấn Ái Nghĩa phát động “Cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” huyện Đại Lộc năm 2018 nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị…

NHẬT DUY