Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh

;
Thứ Ba, 10/04/2018, 12:16 [GMT+7]

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1623/KH-UBND triển khai công tác đối ngoại tỉnh Quảng Nam năm 2018, trong đó đề ra các nhiệm vụ công tác đối ngoại trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành chủ động triển khai đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đặc biệt là việc tăng cường quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh, tranh thủ thời cơ, khai thác và phát huy các lợi thế so sánh, huy động tối đa nguồn ngoại lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, nhanh chóng…

Kế hoạch đã đề ra 13 nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm trong năm 2018 gồm: quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác đối ngoại; thúc đẩy và mở rộng hội nhập quốc tế, hợp tác quốc tế; ngoại giao kinh tế; ngoại giao văn hóa; đối ngoại nhân dân; công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; quản lý đoàn ra, đoàn vào; công tác thông tin đối ngoại; công tác quản lý biên giới, lãnh thổ quốc gia; công tác phi chính phủ nước ngoài; công tác lãnh sự và bảo hộ công dân; công tác thanh tra đối ngoại và dịch vụ tư vấn đối ngoại; công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Theo kế hoạch, việc thực hiện công tác đối ngoại phải đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy, sự quản lý và điều hành của UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh với các cơ quan trung ương; sự phối hợp nhịp nhàng và đồng bộ giữa các cấp, ngành của tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu, công tác đối ngoại phải được triển khai đồng bộ trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại nhân dân, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, công tác biên giới lãnh thổ quốc gia… Các hoạt động đối ngoại này được quản lý chặt chẽ, thống nhất theo quy định; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, gắn với kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động và phải có thông tin báo cáo kịp thời.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, hội đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động đối ngoại phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và dự toán kinh phí giao năm 2018. Đồng thời giao Sở Ngoại vụ làm cơ quan đầu mối theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất để UBND tỉnh chỉ đạo.

T.S

.
.
.
.
.