Triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

;
Thứ Tư, 04/04/2018, 14:11 [GMT+7]

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2017.

Kế hoạch nhằm triển khai áp dụng Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2017 (sau đây gọi tắt là Bộ chỉ số) đối với UBND tỉnh trong công tác PCTN, xây dựng văn hóa chống tham nhũng. Từ hiệu quả và thực tiễn triển khai áp dụng Bộ chỉ số, từng bước hoàn thiện và kiến nghị với Chính phủ, Thanh tra Chính phủ sửa đổi các quy định của pháp luật về đánh giá công tác PCTN nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá công tác PCTN tại Quảng Nam nói riêng và toàn quốc nói chung.

Đồng thời, tăng cường phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ về công tác PCTN trên cơ sở phối hợp đánh giá, chia sẻ và nhân rộng những thực tiễn tốt, hỗ trợ các hoạt động trong công tác PCTN. Nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin, báo cáo về công tác PCTN; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác PCTN.

Việc triển khai Bộ chỉ số phải được thực hiện đồng bộ giữa cơ quan được UBND tỉnh giao chủ trì với các cơ quan có trách nhiệm cung cấp số liệu, chứng cứ có liên quan, tránh chồng chéo, trùng lắp, không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị; được tổ chức khoa học, tiết kiệm, hiệu quả.

Phạm vi đánh giá là công tác PCTN thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, bao gồm hoạt động quản lý nhà nước về PCTN của UBND tỉnh, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh về PCTN; kết quả thực hiện các quy định về PCTN của các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện. Thời gian đánh giá từ 16.12.2016 đến 15.1.2017.

M.L

.
.
.
.
.