Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024: Phấn đấu tăng số lượng ủy viên là người ngoài Đảng 25 - 30%

;
Thứ Năm, 10/05/2018, 10:27 [GMT+7]

Đó là một trong những yêu cầu Tỉnh ủy đặt ra tại Chỉ thị số 27-CT/TU về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2019 - 2024). Theo nội dung chỉ thị, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần thực hiện nghiêm túc quy trình chuẩn bị nhân sự. Nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phải đảm bảo cơ cấu theo đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam (khóa III) và hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời phấn đấu tăng số lượng ủy viên là người ngoài Đảng 25 - 30% tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; coi trọng tính tiêu biểu, đại diện và thiết thực; mở rộng thành phần là cá nhân tiêu biểu đại diện cho giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, người Quảng Nam ở nước ngoài có đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ. Nhân sự chủ chốt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phải gắn với khung tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12.8.2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến 2025.

Cũng liên quan đến công tác nhân sự, Chỉ thị 27 nêu rõ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ các huyện - thị - thành ủy phân công, giới thiệu đồng chí bí thư hoặc phó bí thư tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam và phân công đồng chí ủy viên ban thường vụ để giới thiệu hiệp thương giữ chức danh chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp. Ngoài ra, đảng ủy các xã, phường, thị trấn phân công đồng chí ủy viên ban thường vụ hoặc đồng chí cấp ủy viên (ở những nơi không có ban thường vụ cấp ủy hoặc có nhưng số lượng dưới 5 người) để giới thiệu hiệp thương giữ chức danh chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp.

Để lãnh đạo tốt công tác tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam. Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh; xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cơ quan thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đảm bảo “tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” theo tinh thần Kế hoạch số 139-KH/TU, ngày 28.2.2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình.

Theo Chỉ thị 27, thời gian tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã từ đầu quý IV-2018 và hoàn thành trong quý I-2019; cấp huyện hoàn thành trong tháng 5.2019 và Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X tổ chức trong tháng 7.2019.

VINH ANH
 

.
.
.
.
.