KỲ HỌP THỨ 9 HĐND TỈNH:

Ưu tiên tăng tỷ trọng vốn đầu tư cho ngành nông nghiệp

;
Thứ Năm, 06/12/2018, 10:27 [GMT+7]

(QNO) - Kinh tế nông nghiệp chưa được đầu tư đúng mức, nguồn lực đầu tư hạ tầng nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng và đóng góp của ngành trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sáng 6.12, kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh tiếp tục phiên làm việc thảo luận chung tại hội  trường. Ảnh: N.Đ
Sáng 6.12, Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh tiếp tục phiên làm việc thảo luận chung tại hội trường. Ảnh: N.Đ

Đó là đánh giá của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh khi báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về công tác quản lý, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018 tại phiên họp sáng nay 6.12.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng và Nguyễn Hoàng Minh chủ trì phiên họp.

Chưa ban hành quy hoạch tổng thể

Từ kết quả làm việc tại 9 địa phương, giám sát qua văn bản đối với 13 đơn vị và khảo sát thực tế một số công trình trên địa bàn, ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh nhìn nhận, những kết quả đạt được trong quản lý, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã góp phần tăng tính bền vững trong sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước tăng bình quân 4,5%/năm. Cơ cấu ngành từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng thu nhập người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức cũng cho rằng, mặc dù tỉnh đã ban hành 7 quy hoạch trên các lĩnh vực, nhưng đến nay vẫn chưa ban hành Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp, Quy hoạch phát triển vùng sản xuất. Công tác định hướng đầu tư vẫn còn bất cập; đầu tư còn dàn trải, thiếu đồng bộ, thiếu tính bền vững, hiệu quả mang lại chưa cao.

cải tạo đồng ruộng trên địa bàn tỉnh thời gian qua
Công tác cải tạo đồng ruộng trên địa bàn tỉnh thời gian qua được chú trọng. Ảnh: N.Đ

Theo ông Nguyễn Đức, trong những năm qua, nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước, nhưng vẫn còn thấp và chưa đáp ứng nhu cầu. Trong giai đoạn 2015 - 2018 (chưa tính nguồn vốn ngân sách cấp huyện, xã), tổng vốn đầu tư cho nông nghiệp khoảng 2.001 tỷ đồng/23.529 tỷ đồng (chiếm 8,5% tổng vốn đầu tư). Diện tích đất nông nghiệp, đất trồng cây hằng năm không chủ động nước tưới còn khá lớn, khó khăn thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Ngoài ra, việc bố trí nguồn vốn đầu tư trong nội bộ ngành vẫn chưa phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu phát triển. Vẫn còn tồn tại công trình đầu tư mang tính thời vụ hằng năm phục vụ công tác chống mặn, chống hạn. Việc đầu tư kiên cố hóa giao thông nội đồng còn bất cập, chưa thống nhất về quy trình, thiết kế mẫu, một số nơi mật độ đầu tư kiên cố quá dày, ảnh hưởng quá trình xây dựng, phát triển cánh đồng lớn.

Bên cạnh đó, chưa dự lường và giải quyết tốt những vấn đề phát sinh, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất. Công tác giám sát, đánh giá hiệu quả, quản lý sau đầu tư chưa được quan tâm đúng mức, chưa kịp thời khắc phục những bất cập sau đầu tư. Vì vậy, một số công trình đầu tư dở dang, thiếu đồng bộ, chưa khớp nối; một số công trình buộc phải dừng kỹ thuật, không tiếp tục đầu tư, chậm tiến độ nên gây lãng phí nguồn vốn đầu tư...

Nhiều kiến nghị

Từ kết quả giám sát của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, ông Nguyễn Đức đề xuất HĐND tỉnh tiếp tục hoàn thiện định hướng phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh trên cơ sở các quy hoạch hiện có và xem xét bổ sung định hướng phát triển vùng sản xuất chuyên canh tập trung, nhất là cho cây trồng cạn, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời cơ cấu lại việc phân bổ vốn đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp trong bối cảnh vốn đầu tư từ nguồn ODA sẽ bị sụt giảm, tăng vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh; cũng như xây dựng cơ chế đủ mạnh đảm bảo thu hút vốn đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn. Đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn ngân sách đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển nông nghiệp theo các cơ chế đã được HĐND tỉnh thông qua. Bố trí ngân sách tỉnh hằng năm cho công tác duy tu, sửa chữa các công trình xuống cấp, hư hỏng sau thiên tai; quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi; hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ cho từng khu vực.

Cùng với đó, tăng tỷ trọng vốn đầu tư cho ngành nông nghiệp và bổ sung danh mục dự án đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn (giai đoạn 2019 - 2020) khi xuất hiện nguồn vượt thu, tiết kiệm chi để giải quyết các công trình bức xúc. Xem xét điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp như: chăn nuôi tập trung, nuôi trồng thủy sản tập trung, trồng rừng gỗ lớn. Hằng năm dành một phần ngân sách để hỗ trợ 100% lãi suất sau đầu tư cho những dự án quy mô lớn đầu tư vào nông nghiệp ở một số lĩnh vực: nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, sản xuất giống, chế biến...

Đối với UBND tỉnh, ông Nguyễn Đức đề nghị cần lồng ghép các nguồn vốn và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chương trình, chính sách của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo rà soát các nghị quyết liên quan, đề xuất HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung đảm bảo phù hợp với quy định của Trung ương. Trong đó, chú trọng bổ sung định hướng tổng thể phát triển ngành nông nghiệp, vùng sản xuất chuyên canh tập trung; lựa chọn danh mục dự án ưu tiên đầu tư đảm bảo đa mục tiêu, ổn định, lâu dài phục vụ chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Đảm bảo cân đối cơ cấu nguồn vốn đầu tư giữa các ngành hợp lý, nhằm khai thác tiềm năng, nâng cao giá trị kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp.

Theo ông Đức, thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất; nhân rộng một số mô hình sản xuất tập trung có hiệu quả (mô hình cho thuê hạ tầng nuôi trồng thủy sản huyện Duy Xuyên, mô hình sản xuất tập trung huyện Đại Lộc...); định hướng mở rộng các vùng sản xuất tập trung (phân lô, phân thửa bố trí lại diện tích sản xuất...), đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ gắn với chuỗi giá trị sản xuất, bảo quản, tiêu thụ; chú trọng đầu tư khâu sản xuất giống; khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao...

N.Đ

.
.
.
.
.