Cần phát huy nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội

VINH ANH |

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp), tổ chức sáng qua 23.1.

Trong năm 2018, Liên hiệp và các hội thành viên đã đạt những kết quả tốt trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Công tác tổ chức các cuộc thi, hội thi sáng tạo kỹ thuật được duy trì. Trong đó, cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh” lần thứ 11 - năm 2018 đã có 157 đề tài mô hình, sản phẩm được chấm chọn ở các lĩnh vực phần mềm tin học, đồ dùng học tập, bảo vệ môi trường, dụng cụ sinh hoạt… Tuy nhiên, hoạt động của Liên hiệp được đánh giá còn nhiều hạn chế, nhất là công tác tập hợp đội ngũ trí thức gặp nhiều khó khăn; việc phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chủ trương, chính sách của tỉnh còn khiêm tốn… Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị, trong năm 2019, Liên hiệp cần phối hợp với Sở KH&CN, Sở Tư pháp, các ngành liên quan trong tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về tư vấn, phản biện và giám định xã hội có hiệu quả theo Quyết định số 14/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học; phối hợp với Tổ Công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tổ chức các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo...

VINH ANH