Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận Cờ thi đua xuất sắc toàn diện năm 2018

;
Thứ Sáu, 11/01/2019, 08:43 [GMT+7]

Năm 2018, với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thực chất và hiệu quả; chủ động, trách nhiệm trong việc chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trọng tâm là đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp; công tác vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo; chung sức thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; tập trung thực hiện hoạt động giám sát, tăng cường tổ chức phản biện xã hội ngày càng đi vào chiều sâu; chú trọng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường quan hệ hợp tác, đoàn kết hữu nghị đặc biệt với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Kông; tập trung hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024... Với những kết quả nổi bật và toàn diện, năm 2018 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vinh dự là một  trong 11 tỉnh, thành phố được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện.

THANH PHƯƠNG

 

.
.
.
.
.