Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc

;
Thứ Hai, 15/04/2019, 15:02 [GMT+7]

(QNO) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 227-KH/TU về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, thực hiện từ nay đến năm 2021.

Kế hoạch nhằm phát huy vai trò tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; trong việc gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó tạo sự lan tỏa và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đồng thời tạo phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu thường xuyên tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt đầy đủ nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về trách nhiệm nêu gương; gắn việc nêu gương với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các nội dung cam kết cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương; cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, đặc biệt trong quá trình thực hiện Quy định 101 ngày 7.6.2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định 08 ngày 25.10.2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quy định 55 ngày 19.12.2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn liền với các nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII.

Kết thúc giai đoạn 2019 - 2021, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chủ động sơ kết 3 năm thực hiện, nhằm đánh giá kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, đề ra phương hướng thực hiện cho các năm tiếp theo.

Q.C

.
.
.
.
.