Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV:

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi)

;
Thứ Tư, 29/05/2019, 10:49 [GMT+7]

(QNO) - Sáng 28.5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi). Đại biểu Phan Thái Bình - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam kiến nghị Quốc hội nhiều nội dung về dự án luật.

Đại biểu Phan Thái Bình, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam.
Đại biểu Phan Thái Bình - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam thảo luận tại hội trường Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Quá trình triển khai thực hiện, Luật Đầu tư công năm 2014 đã nảy sinh nhiều hạn chế, vướng mắc. Một số quy định trong luật quá cứng nhắc, hoặc chưa đầy đủ dẫn tới tình trạng các quy định đã không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn như: công tác thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn là vấn đề mới nên không tránh khỏi những bất cập; một số điểm chưa thống nhất giữa Luật Đầu tư công với các luật khác như Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Quy hoạch... Do vậy, Quốc hội quyết định xem xét để sửa đổi toàn diện Luật Đầu tư công năm 2014; dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 6 và dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp lần này.

Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) trình tại Kỳ họp thứ 7 có 6 chương và 101 điều. Một số nội dung sửa đổi nhưng còn có nhiều ý kiến khác nhau như: phạm vi, đối tượng áp dụng của luật; tiêu chí phân loại dự án; thẩm quyền của các cơ quan liên quan trong việc quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án và thẩm quyền xem xét, quyết định danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn; thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; những vấn đề liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn...

Tham gia thảo luận, đại biểu Phan Thái Bình kiến nghị Quốc hội nhiều nội dung. Cụ thể, về các hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư công (Điều 16): tại Khoản 2 đề nghị dùng cụm từ “khi chưa được cấp có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư” thay cho cụm từ “trái với quy định của pháp luật đầu tư công” vì quy định như dự thảo còn chung chung, chưa rõ ràng. Và viết lại như sau: “Quyết định đầu tư chương trình, dự án khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc không đúng với các nội dung về mục tiêu, phạm vi, quy mô, tổng vốn đầu tư của chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Quyết định điều chỉnh tổng vốn đầu tư của chương trình, tổng mức đầu tư của dự án khi chưa được cấp có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư”. Tại Khoản 6 đề nghị bỏ cụm từ “gây nợ đọng xây dựng cơ bản” và viết lại như sau: “Yêu cầu tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư khi chương trình, dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư, chưa được phê duyệt”.

Về nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho chương trình, dự án (Điều 50): tại Điểm a, Khoản 4 đề nghị bổ sung cụm từ “và phê duyệt quyết toán” và viết lại như sau: “Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán nhưng chưa bố trí đủ vốn”, nhằm tránh tình trạng dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chậm quyết toán nếu như đã bố trí đủ vốn.

Về điều kiện để chương trình, dự án được đưa vào danh mục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn (Điều 51), đại biểu Phan Thái Bình đề nghị bỏ quy định tại Khoản 2: “Đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư” vì quyết định chủ trương đầu tư phải xác định được quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu từng nguồn vốn đầu tư; tuy nhiên, việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn mới chỉ là dự kiến danh mục, mức vốn bố trí cho chương trình, dự án, chưa xác định cơ cấu từng nguồn vốn. Vì vậy, quy định “Đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư” gây khó khăn cho công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Về điều kiện để chương trình, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm (Điều 52), đề nghị bổ sung một khoản quy định tỷ lệ vốn bố trí tối thiểu cho dự án mới phải đảm bảo ít nhất 30% mới được khởi công để tránh tình trạng dàn trải, không đảm bảo nguồn lực, gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

Về giám sát đầu tư cộng đồng (Điều 73): tại Khoản 2 đề nghị bổ sung cụm từ “phải tham khảo, giải trình và tiếp thu” vào trước cụm từ “ý kiến cộng đồng dân cư” và viết lại như sau: “Cơ quan chủ quản phải tham khảo, giải trình và tiếp thu ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án đối với việc quyết định đầu tư dự án quan trọng quốc gia...” nhằm đảm bảo tôn trọng ý kiến của cộng đồng dân cư, nếu không tiếp thu thì phải giải trình nêu rõ lý do, tạo sự đồng thuận của nhân dân.

Theo đại biểu Phan Thái Bình, về trình tự, thủ tục, quy trình giám sát đầu tư cộng đồng (Điều 74), đề nghị bổ sung một khoản: “Giao Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn chi tiết thẩm quyền, trình tự, thủ tục, quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng” để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam các cấp có cơ sở triển khai thực hiện.

Về quyền và trách nhiệm của chủ chương trình, chủ đầu tư trong quản lý, thực hiện chương trình, dự án (Điều 93): đề nghị bổ sung nội dung quy định trách nhiệm cung cấp thông tin cho MTTQ Việt Nam các cấp để thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định tại Điều 73.

Về quy định tại Khoản 7 Điều 17, đại biểu đề nghị cân nhắc, thận trọng khi quy định “trong trường hợp cần thiết, HĐND quyết định giao cho UBND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án quy định tại khoản này phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể của từng địa phương”. Bởi vì: HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, còn UBND là cơ quan chấp hành. Việc quy định như dự thảo là không hợp lý, không đảm bảo tính quyền lực, quyết định của HĐND, không phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, quy định như dự thảo cũng dễ dẫn đến áp dụng pháp luật không thống nhất vì trong luật không quy định như thế nào là “trong trường hợp cần thiết”. Trên cơ sở đó, đại biểu Phan Thái Bình kiến nghị: Nếu giao quyền hoặc ủy quyền thì nên quy định theo hướng HĐND giao quyền, ủy quyền cho Thường trực HĐND và cân nhắc sửa đổi trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Theo dự kiến chương trình, Luật Đầu tư công (sửa đổi) sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 13.6.2019.

NHO TUẤN

.
.
.
.
.