Mặt trận không ngừng đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền

;
Thứ Hai, 08/07/2019, 09:29 [GMT+7]

Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”, nhiệm kỳ qua (2014 – 2019), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền trên cả 3 mặt: Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tăng số lượng sản phẩm tuyên truyền và nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền.

Cụ thể, Mặt trận tỉnh đã chú trọng tuyên truyền bằng nhiều chuyên mục, chuyên trang trên Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh, hệ thống phát thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Bản tin Mặt trận. Ngoài ra, Mặt trận các cấp còn chú trọng hình thức tuyên truyền miệng qua các cuộc gặp gỡ, đối thoại, các hội nghị nhân dân…, kịp thời cung cấp thông tin, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam đến với đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội trong hệ thống Mặt trận, với hơn 4.000 cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội trên toàn tỉnh.

VINH ANH
 

.
.
.
.
.