Trả lời cử tri về xây dựng cơ bản

;
Thứ Năm, 11/07/2019, 10:55 [GMT+7]

Thực hiện Công văn số 34/ĐĐBQH-VP ngày 17.5.2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh về đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, UBND tỉnh đã có báo cáo cụ thể về vấn đề xây dựng cơ bản.      

Cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư, nâng cấp Tượng đài chiến thắng Nông Sơn - Trung Phước (huyện Nông Sơn); di tích lịch sử cấp tỉnh Xóm Chín Chủ (xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn).
Về đề nghị xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư; nâng cấp Tượng đài chiến thắng Nông Sơn - Trung Phước (huyện Nông Sơn): Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát thực tế thực trạng di tích và địa điểm dự kiến đầu tư xây dựng mới Tượng đài chiến thắng Nông Sơn - Trung Phước vào ngày 13.3.2019. Sau khi nghe báo cáo của UBND huyện Nông Sơn và kiểm tra thực tế, Sở KH-ĐT chủ trì, tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh bổ sung danh mục đầu tư Tượng đài Chiến thắng Nông Sơn - Trung Phước vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh.

Về việc hỗ trợ đầu tư kinh phí trùng tu di tích Xóm Chín Chủ (xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn): Hiện nay, Sở VH-TT&DL đã trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh Đề án “Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 161/2015/NQ-HĐND ngày 7.7.2015 của HĐND tỉnh về đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2015 - 2020”; trong đó không có danh mục di tích Xóm Chín Chủ. Theo đó, giao Sở VH-TT&DL theo dõi hồ sơ hỗ trợ dựng bia cho di tích, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Cử tri cũng đề nghị sửa chữa Trường Tiểu học Quế Phú (huyện Quế Sơn); đầu tư tuyến đường từ xã Tiên Lãnh vào khu di tích cấp tỉnh căn cứ Huyện ủy Tiên Phước (tại suối Vực Tròn, thôn 12, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước) và tuyến đường từ đường Hồ Chí Minh đi thôn Aur, xã A Vương (huyện Tây Giang).

Theo cơ chế điều hành của UBND tỉnh kèm theo Quyết định số 3679/QĐ-UBND ngày 7.12.2018 về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, việc đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường xã, đầu tư cơ sở vật chất các cấp học mầm non đến THCS do huyện quản lý thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư cấp huyện. Ngân sách tỉnh chỉ hỗ trợ đầu tư trong trường hợp đặc biệt cần thiết, được Tỉnh ủy hoặc HĐND tỉnh xét thấy cần thiết phải hỗ trợ đầu tư và có chủ trương thống nhất bằng văn bản. Ngoài ra, ngân sách tỉnh ưu tiên hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM theo lộ trình 2018 - 2020 theo Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 7.12.2017 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đề nghị UBND các huyện: Quế Sơn, Tiên Phước, Tây Giang kiểm tra tính cấp thiết của dự án, báo cáo HĐND cùng cấp ưu tiên bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện.

TÂY BÌNH (Tổng hợp)

.
.
.
.
.