Xây dựng kế hoạch năm 2020 phải sát với thực tế

;
Thứ Năm, 04/07/2019, 10:30 [GMT+7]

Ngày 2.7, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán năm 2019.

Trong đó, lưu ý phân tích các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và thực hiện các giải pháp theo chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Đồng thời căn cứ định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 - 2020 theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Quảng Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, kết quả thực hiện và các mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 của ngành, địa phương... để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 sát với thực tế, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của ngành, địa phương nhằm đảm bảo tính khả thi trong xây dựng kế hoạch, dự toán năm 2020.

Chỉ thị nêu rõ: kế hoạch và dự toán năm 2020 yêu cầu phải bám sát mục tiêu, định hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, lồng ghép khai thác có hiệu quả các nguồn lực tại chỗ; bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm giải trình trong xây dựng kế hoạch, dự toán và phân bổ các nguồn lực.

CHÂU NỮ

 

.
.
.
.
.