Minh bạch trong đánh giá, xếp loại đơn vị sự nghiệp công lập

;
Thứ Ba, 13/08/2019, 10:33 [GMT+7]

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2538/QĐ-UBND quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh. Theo quy định của UBND tỉnh, việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị và những công việc được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; đồng thời xem xét đến yếu tố năng động, sáng tạo, hiệu quả trong tham mưu đề xuất và thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Việc đánh giá phải thực hiện đa chiều, lồng ghép các tiêu chí và được tính bằng điểm số cụ thể; công khai, minh bạch, công bằng trong đánh giá. Việc đánh giá hiệu quả được xác định theo các kết quả thực hiện nhiệm vụ, chức năng quản lý nhà nước, phục vụ quản lý nhà nước (tối đa 78 điểm) và thực hiện quản trị (tối đa 14 điểm) trong từng cơ quan, đơn vị; điểm cộng, điểm trừ tối đa 8 điểm.

Hằng năm các cơ quan, đơn vị căn cứ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quy định này của UBND tỉnh và đối chiếu với kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình để tự đánh giá, chấm điểm.  Căn cứ vào số điểm, xếp loại mức độ hoàn thành thành nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị được chia thành 4 mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt từ 90 điểm trở lên), hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt từ 70 điểm đến dưới 90 điểm), hoàn thành nhiệm vụ (đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm), không hoàn thành nhiệm vụ (đạt dưới 50 điểm). Hằng năm, UBND tỉnh quyết định thành lập tổ thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị theo đề nghị của Sở Nội vụ.

CHÂU NỮ

.
.
.
.
.