Bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực sự là ngày hội của toàn dân

CHÂU NỮ |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 59-CT/TU về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu, quán triệt sâu sắc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nội dung Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Chỉ thị nêu rõ, lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của các cấp ủy đảng trong công tác nhân sự. Kiên quyết không giới thiệu những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn. Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, trong đó cần đặc biệt coi trọng chất lượng đại biểu. Lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Chỉ đạo xây dựng các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử. Các huyện, thị, thành ủy thành lập ban chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại địa phương. 

Được biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến tổ chức vào Chủ nhật, ngày  23.5.2021.

TAGS