Thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý: Tạo nguồn nhân lực để phát triển

NGUYỄN THANH HẢO |

Thi tuyển chức vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo chủ trương của Đảng là cần thiết nên phải thực hành nghiêm túc bằng giải pháp thích hợp. Đây là việc lâu dài, khó khăn nhưng vô cùng hệ trọng.

Phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu để thi tuyển chức danh là một trong nhiều nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đảng ở cơ sở. Trong ảnh: Học viên thuộc đề án Đào tạo cán bộ (Đề án 500) - tương lai của đội ngũ công bộc vì dân ở cơ sở.Ảnh: D.HOÀNG
Phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu để thi tuyển chức danh là một trong nhiều nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đảng ở cơ sở. Trong ảnh: Học viên thuộc đề án Đào tạo cán bộ (Đề án 500) - tương lai của đội ngũ công bộc vì dân ở cơ sở.Ảnh: D.HOÀNG

Công tác cán bộ  luôn được xem là nhiệm vụ then chốt của Đảng, do đó việc tiếp nhận, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tiêu chuẩn, nguyên tắc. Đặc biệt, cấp ủy cơ sở luôn tạo điều kiện để cán bộ mới, trẻ hoàn thành chức trách được giao. Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, có phẩm chất chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, tạo nội lực phát triển bền vững. Có thể khẳng định, công tác xây dựng cán bộ là nhiệm vụ trọng yếu mà Đảng luôn thể hiện rõ quan điểm, trách nhiệm và đã tạo nên chuyển biến nhất định.

Tuy nhiên, trong công tác cán bộ, vẫn còn khiếm khuyết ở một số khâu như nguồn cán bộ còn khép kín ở địa phương, đơn vị; chưa thu hút người có trình độ chuyên môn cao, năng lực thực tiễn giỏi từ bên ngoài; đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm bị chi phối bởi nhiều hình thức tiêu cực khác nhau nên kết quả lệch so với giá trị thật trong một số yêu cầu về cán bộ và công tác cán bộ. Từ thực trạng trên, sau khi bổ nhiệm, một số cán bộ chưa đáp ứng nhiệm vụ, gây mất uy tín, giảm lòng tin của nhân dân với Đảng. Để khắc phục hạn chế về cán bộ, tìm người có đức, có tài đảm đương nhiệm vụ của Đảng, thi tuyển để chọn nhân tài là việc làm không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn là yêu cầu lâu dài cho sự phát triển bền vững.

Ngày 19.7.2013, UBND tỉnh ban hành đề án “Thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp”. Theo đó, sẽ tổ chức thi tuyển các chức danh giám đốc, phó giám đốc sở và tương đương; trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố. Đối với đơn vị sự nghiệp, sẽ thi tuyển cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và thuộc các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố; trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương trong các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh. Ứng viên dự tuyển phải có trình độ đại học chính quy trở lên và đáp ứng các điều kiện về độ tuổi, trình độ chính trị, ngoại ngữ, tiêu chuẩn chính trị... theo quy định.

Để cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện các nghị quyết về công tác cán bộ của Tỉnh ủy và đề án Thi tuyển cán bộ của UBND tỉnh vừa ban hành, trước hết, tổ chức đảng và người đứng đầu chính quyền các cấp phải xác định cán bộ, công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng; phối hợp tuyên truyền quan điểm của Đảng, chủ trương của chính quyền về xây dựng đội ngũ cán bộ. Người đứng đầu cấp ủy cơ sở, thủ trưởng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh nâng cao trách nhiệm giáo dục để đảng viên, quần chúng nhận rõ sự cần thiết về tuyển chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới. Cấp ủy cơ sở tổng hợp các nội dung, xác định rõ tiêu chí, mục tiêu tuyển chọn người tài, tạo động lực để đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, hội đủ các điều kiện tham gia thi tuyển. Trong lao động, học tập của đảng viên, cán bộ lãnh đạo cấp trực tiếp cần quan tâm bồi dưỡng cả phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; đánh giá cán bộ phải công tâm, khách quan, giúp đảng viên định hướng phát triển đúng đắn. Giáo dục không kỹ, quản lý không tốt, đánh giá không đúng... sẽ khiến công tác quy hoạch, bổ nhiệm, chọn cán bộ để thi tuyển vào chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp không chặt chẽ, gây hậu quả xấu.

Trong thi tuyển cán bộ phải thực hành chu đáo các bước: chọn đối tượng, xác định nội dung và tổ chức thi. Về đối tượng, ngoài lực lượng được quy hoạch ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, còn những trường hợp khác có phẩm chất, năng lực theo yêu cầu cũng nên xem xét để tuyển chọn. Chọn người thi tuyển phải gắn trách nhiệm của tổ chức cơ sở đảng, kể cả xã, phường, trong đó thẩm định về chính trị hiện nay của người dự thi và sơ tuyển để người dự tuyển đảm bảo chất lượng theo quy định. Ngoài ra, hồ sơ thủ tục đăng ký phải gọn, khoa học; đảng viên được phân công nhiệm vụ tuyển sinh có thái độ trọng thị, biết cách tuyên truyền thuyết phục để người có trình độ, năng lực hăng hái tham gia. Về nội dung thi, ngoài quy định, cần chú trọng những tri thức tiên tiến theo yêu cầu quản lý xã hội, quản lý kinh tế trong điều kiện mới nhưng phù hợp với điều kiện cụ thể, khả thi. Cần khai thác tìm hiểu ở người thi tuyển chức danh về năng lực, cách thức quản lý, sử dụng nguồn nhân lực theo chiến lược phát triển kinh tế của chung của cả nước, của tỉnh.

Muốn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cấp có thẩm quyền cần quan tâm quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ mới. Điều đó không chỉ để đạt yêu cầu chung mà còn tác động phát triển, thu hút cán bộ. Do đó, tổ chức đảng các cấp phải theo dõi, tạo môi trường thuận lợi giúp cán bộ hăng say đóng góp xây dựng xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thật sự coi trọng chất lượng đội ngũ trí thức, trọng dụng và công tâm, khách quan trong nhận xét, đánh giá cũng là cách thu hút để nhiều người có đức, có tài tham gia thi tuyển đảm nhận các chức vụ trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh.

Tạo nguồn nhân lực để phát triển là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của tổ chức đảng các cấp. Theo quy định và tùy từng cấp mà tổ chức đảng tham gia hoặc quyết định công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ. Phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu để thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh là một trong nhiều nhiệm vụ của tổ chức đảng ở các sở, ban ngành đơn vị cấp tỉnh. Với yêu cầu đó, thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh có nhiệm vụ, giải pháp để cấp ủy cơ sở chủ động phối hợp với thủ trưởng đơn vị thực hiện tốt việc thi tuyển cán bộ.

NGUYỄN THANH HẢO