Đề án 500 bước đầu đáp ứng nhu cầu nguồn cán bộ trẻ

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều qua 7.11, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Kim Hùng có buổi làm việc với Sở Nội vụ về triển khai thực hiện Nghị quyết 67/NQ - HĐND ngày 14.12.2012 của HĐND tỉnh về phân bổ, quản lý sử dụng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2013; kế hoạch biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2014 và việc triển khai thực hiện quy định về tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2016.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, năm 2013, tổng số biên chế công chức của tỉnh là 3.568 và tổng số biên chế sự nghiệp là 33.755 người. Tính đến cuối tháng 9.2013, chỉ tiêu biên chế công chức được các cơ quan, đơn vị sử dụng là 3.553 người; biên chế sự nghiệp được sử dụng 30.981 người. Việc phân bổ biên chế công chức, viên chức sự nghiệp năm 2013 được thực hiện công khai, kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. Về biên chế công chức năm 2014, Sở Nội vụ đề nghị giữ nguyên như tổng biên chế năm 2013 theo nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua; riêng biên chế sự nghiệp, đề nghị bổ sung 65 biên chế, bao gồm 30 biên chế đối với UBND huyện, thành phố và 35 biên chế đối với các sở, ban ngành. Đối với Đề án 500, từ khi ban hành đến nay đã mở 2 khóa đào tạo, tuyển chọn được 271 học viên. Trong đó, khóa I có 108 học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và bố trí về công tác tại các xã, phường, thị trấn. Tính đến thời điểm này, có 1/108 học viên được bố trí vào chức danh cán bộ, 103/108 học viên dự kiến bố trí vào các chức danh công chức, 4 học viên bố trí vào chức danh không chuyên trách.

Sau khi nghe ý kiến đại biểu tham gia cuộc họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Kim Hùng thống nhất với kế hoạch giữ nguyên tổng biên chế công chức và mức bổ sung biên chế sự nghiệp của năm 2014. Đồng thời cho rằng, Sở Nội vụ cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn chỉnh kế hoạch phân bổ chỉ tiêu biên chế trình tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh sắp tới. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Kim Hùng nhấn mạnh, Đề án 500 bước đầu đã đáp ứng tích cực nhu cầu về nguồn cán bộ trẻ, có năng lực, tâm huyết đối với sự nghiệp phát triển của tỉnh, cho thấy hướng đi này là đúng đắn. Do đó, đề nghị Sở Nội vụ cần tiếp tục nghiên cứu đề ra các giải pháp đột phá để thực hiện đề án được tốt hơn...

NGUYÊN ĐOAN