Ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu trong thực thi công vụ

;
Thứ Tư, 31/07/2019, 12:55 [GMT+7]

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 4368/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22.4.2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn Quảng Nam. Kế hoạch hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong giải quyết công việc.

Kế hoạch đặc biệt chú trọng và xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong việc phát hiện, xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, từng bước đẩy lùi tham nhũng. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg gắn với việc tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng chống tham nhũng; xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện thường xuyên những nhiệm vụ như tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

UBND tỉnh cũng yêu cầu người đứng đầu các đơn vị, địa phương đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu; tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý được giao; tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Người đứng đầu phải thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Tiếp công dân; tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp; dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, đúng phạm vi thẩm quyền; trình tự, thủ tục đơn giản, tạo thuận lợi cho người dân; bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định. Mặt khác, chấn chỉnh công tác quản lý; thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở, giờ giấc làm việc; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp; nghiêm cấm tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết.

Về xử lý khi có sai phạm, UBND tỉnh đề nghị người đứng đầu các đơn vị, địa phương phải xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước đối với những đơn vị, cá nhân có hành vi tham nhũng; những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng; xây dựng kế hoạch và nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện công tác luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức đúng quy định. UBND tỉnh cũng sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm trong thực hiện công vụ tại đơn vị mình quản lý; thực hiện nghiêm việc xử lý người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị theo đúng quy định pháp luật; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu để phòng ngừa tham nhũng...

Kế hoạch còn đề ra các nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.

B.T

.
.
.
.
.