Núi Thành khắc phục hạn chế

;
Thứ Hai, 15/07/2019, 14:44 [GMT+7]

Xếp hạng thứ 9 trong tổng số 18 huyện, thị xã, thành phố của Quảng Nam về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018, huyện Núi Thành đã và đang khắc phục những hạn chế, đẩy mạnh công tác CCHC để cải thiện vị thứ.

Bộ phận một cửa ở 1 xã của huyện Núi Thành. Ảnh: Văn Phin
Bộ phận một cửa ở 1 xã của huyện Núi Thành. Ảnh: Văn Phin

Nằm trong vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai với các dự án lớn được triển khai, huyện Núi Thành chịu nhiều áp lực trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trên lĩnh vực đất đai, xây dựng. Tính trong 6 tháng đầu năm 2019, cùng với việc triển khai kế hoạch CCHC, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, huyện Núi Thành thực hiện công tác chỉ đạo điều hành một cách chặt chẽ; triển khai công văn của Bộ Nội vụ, quyết định của UBND tỉnh về kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 22, 26 của Chủ tịch UBND tỉnh tại Núi Thành về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của các cơ quan, đơn vị.

Huyện cũng thường xuyên lồng ghép nội dung CCHC vào các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng của UBND huyện; đồng thời trong công tác thi đua - khen thưởng, thực hiện chấm điểm thi đua về công tác CCHC, làm cơ sở cho Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện đánh giá, xếp loại thi đua các địa phương, đơn vị. Trưởng phòng Nội vụ huyện Núi Thành - Nguyễn Văn Đức cho biết, UBND huyện đã ban hành quyết định về kế hoạch thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Núi Thành năm 2019 với 9 đầu việc, gồm 30 nội dung chi tiết. Tính đến tháng 6.2019,  huyện đã hoàn thành 4/9 đầu việc. UBND huyện cũng đã ban hành quyết định về kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 ở 4 lĩnh vực: đất đai; đầu tư, đấu thầu; xây dựng; chế độ đối với người có công cách mạng.

UBND huyện Núi Thành đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, công bố danh sách và quy trình thực hiện các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” để thực hiện phần mềm một cửa điện tử. Hiện tại, số lĩnh vực thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện Núi Thành là 14, số thủ tục thực hiện là 293. Theo thống kê từ Văn phòng HĐND & UBND huyện Núi Thành, tính từ ngày 1.1.2019 đến ngày 1.6.2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện tiếp nhận 6.458 hồ sơ, đã giải quyết 5.501 hồ sơ. Tỷ lệ trễ hạn đối với hồ sơ đã trả kết quả là 169/5.501, chiếm 3,07% (trong đó chủ yếu là trên lĩnh vực đất đai: 168/169 hồ sơ); tỷ lệ quá hạn đối với hồ sơ đang xử lý là 29/649, chiếm 4,47%, trong đó lĩnh vực đất đai: 28/29 hồ sơ. Bước đầu, huyện Núi Thành đã thực hiện xin lỗi công dân, tổ chức do trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.

Từ đầu năm đến nay, huyện Núi Thành thường xuyên rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện. Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, huyện đã giải thể Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp và chuyển chức năng, nhiệm vụ cho Phòng Kinh tế hạ tầng và Ban Quản lý đầu tư xây dựng; hợp nhất Trung tâm VH-TT với Đài Truyền thanh - truyền hình thành Trung tâm VH-TT và truyền thanh - truyền hình; xây dựng đề án hợp nhất Ban Quản lý đầu tư xây dựng với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện. Hiện tại, tổng số cơ quan chuyên môn trực thuộc huyện là 11 và 59 đơn vị trường học với tổng số 104 công chức, 1.783 viên chức và 158 lao động hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP. Năm nay, huyện Núi Thành tiếp tục thực hiện công tác tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính, tạo sự chuyển biến mới trong công tác CCHC.

Ông Nguyễn Văn Mau - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, huyện sẽ khắc phục những hạn chế, thực hiện các giải pháp tích cực để đẩy mạnh CCHC, tiếp tục chuyển nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ. Núi Thành xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động nghiên cứu, học hỏi, áp dụng những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm thực hiện thành công các nhiệm vụ CCHC năm 2019 và những năm tiếp theo để cải thiện vị thứ trong bảng phân loại chỉ số CCHC.

VĂN PHIN

.
.
.
.
.