Phấn đấu Chỉ số PAR INDEX của tỉnh năm 2019 tăng 10 - 15 bậc

;
Thứ Bảy, 20/07/2019, 10:18 [GMT+7]

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh năm 2019.

Mục đích kế hoạch nhằm tiếp tục cải thiện, nâng cao các nội dung, tiêu chí thành phần của PAR INDEX tỉnh năm 2019; khắc phục các mặt còn tồn tại, hạn chế của công tác cải cách hành chính năm 2018. Đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện cải cách hành chính.

Kế hoạch đặt ra chỉ tiêu phấn đấu năm 2019, PAR INDEX của tỉnh đạt kết quả từ 80% trở lên so với tổng điểm đánh giá và tăng 10 - 15 bậc trong bảng xếp hạng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ đề ra. Các đơn vị được phân công chủ trì có trách nhiệm hướng dẫn, tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm cải thiện các chỉ số thành phần trong PAR INDEX.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng phục vụ và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý, thông qua khả năng xử lý công việc và hành vi ứng xử với người dân để cải thiện mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp.

Định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch cải thiện PAR INDEX. Ngoài ra, phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện công tác điều tra xã hội học để đánh giá, xác định PAR INDEX 2019 trên địa bàn tỉnh.

ĐÔNG YÊN

.
.
.
.
.