Quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại

;
Thứ Năm, 04/07/2019, 11:08 [GMT+7]

Ngày 2.7 Văn phòng Tỉnh ủy phát đi Thông báo số 531-TB/TU về kết luận của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường - Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đối với một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới, quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC của tỉnh thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, như: Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh còn thấp, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trên lĩnh vực đất đai cao; công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp có mặt chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ dẫn đến hiệu quả không cao; tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp của một số cán bộ, công chức vẫn còn xảy ra; việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế chưa đồng bộ, chưa đạt yêu cầu đề ra...

Để tạo đột phá về công tác CCHC trong thời gian đến và đáp ứng yêu cầu xây dựng nên hành chính hiện đại, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường - Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về những hạn chế, yếu kém trong công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị, địa phương do mình quản lý. Cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có những mặt tồn tại, hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra (theo báo cáo căn cứ vào kết quả xếp loại các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động chính quyền của tỉnh: PAR INDEX, PAPI, PCI, ICT INDEX) phải khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục, xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong cải thiện, nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền tỉnh năm 2019, báo cáo Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh trước ngày 31.7.2019.

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc công khai minh bạch thông tin cho người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định; đặc biệt, lưu ý cập nhật toàn bộ các quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các chính sách và hướng dẫn TTHC... trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy trình 4 bước (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Từng đơn vị tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh còn nhấn mạnh đến việc công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà. Đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý công việc trên môi trường mạng; thực hiện nghiêm túc quy định thư xin lỗi khi giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Lấy kết quả đánh giá mức độ hài lòng của công dân làm cơ sở xét thi đua khen thưởng cũng như có những biện pháp chế tài đối với hành vi ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân...

B.T

.
.
.
.
.