Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

;
Thứ Sáu, 08/11/2019, 10:01 [GMT+7]

Ngày 6.11, UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn Quảng Nam kèm Quyết định 20/2019/QĐ-UBND. Nguyên tắc tổ chức và nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31.8.2012 và Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 3.12.2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. Theo quy chế của UBND tỉnh, căn cứ số hộ gia đình và khu vực, thôn, tổ dân phố được chia làm 3 loại. Mỗi thôn có trưởng thôn, mỗi tổ dân phố có tổ trưởng tổ dân phố. Trong trường hợp cần thiết, thôn, tổ dân phố loại 1 có 1 phó trưởng thôn, 1 phó tổ trưởng tổ dân phố. Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được hưởng bảo hiểm y tế tự nguyện theo quy định hiện hành; đồng thời được hưởng phụ cấp hàng tháng; phó trưởng thôn, phó tổ trưởng tổ dân phố được hưởng bồi dưỡng thực thi nhiệm vụ theo mức do HĐND tỉnh quyết định. Việc bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được tổ chức trên địa bàn của toàn huyện, thị xã, thành phố vào ngày chủ nhật. Nhiệm kỳ trưởng thôn và tổ trưởng tổ dân phố là 5 năm.  

Quyết định nêu trên có hiệu lực từ ngày 17.11.2019 và thay thế Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 21.1.2014 của UBND tỉnh.

CHÂU NỮ

.
.
.
.
.