Thu thập hồ sơ, tài liệu lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh

;
Thứ Năm, 07/11/2019, 10:57 [GMT+7]

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt Quyết định 3510/QĐ-UBND ban hành đề án thu thập hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử Quảng Nam, giai đoạn 2019 - 2024.

Theo UBND tỉnh, đề án sẽ là cơ sở để tổ chức thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; thực hiện tốt vai trò lưu trữ lịch sử tỉnh; tăng cường quản lý tài liệu lưu trữ, bảo quản, bảo vệ, sử dụng và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ theo quy định.

Công tác thu thập, bổ sung tài liệu góp phần thúc đẩy sự phát triển của công tác lưu trữ; làm phong phú thành phần phông tại lưu trữ lịch sử tỉnh; phục vụ tốt cho hoạt động lãnh đạo, quản lý hàng ngày của cơ quan, tổ chức và phục vụ cho nhu cầu đời sống xã hội.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, Chi cục Văn thư - lưu trữ thực hiện; các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu phối hợp thực hiện một số nội dung liên quan của đề án.

Dự kiến trong 5 năm (2019 - 2024) tổ chức thu thập khoảng 1.900m giá tài liệu của 573 cơ quan, tổ chức.

Đối với việc thực hiện việc giao nhận hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu phải thực hiện đúng thẩm quyền, đúng thời hạn quy định và đúng thành phần tài liệu nộp lưu.

Được biết, đến tháng 9.2019, sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Quảng Nam có 573 cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào tưu trữ lịch sử tỉnh. Trước khi sắp xếp, con số này là 605 cơ quan, tổ chức.

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo kết quả khảo sát tài liệu lưu trữ tại 472/573 cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh, với tổng số tài liệu đang bảo quản tính đến ngày 31.12.2018 là 20.440m giá. Trong đó đã chỉnh lý hoàn chỉnh 4.463m giá, chỉnh lý sơ bộ 2.319m giá và chưa chỉnh lý là 13.658m giá.

Ngoài ra, qua khảo sát tại 28/105 cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu, hiện có 6.040m giá tài liệu bảo quản; trong đó đã chỉnh lý hoàn chỉnh 2.963m giá. Tại 444 cơ quan, tổ chức cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu, có 14.400m giá; trong đó đã chỉnh lý hoàn chỉnh 1.500m giá, chỉnh lý sơ bộ 2.319m giá và chưa chỉnh lý 10.581m giá.

CHÂU NỮ

.
.
.
.
.