Đề xuất tăng cường nguồn lực cho hợp tác quốc tế về biên phòng

VĂN HIẾU |

Tham gia phiên thảo luận tổ vào sáng qua (16.6) về dự án Luật Biên phòng Việt Nam tại Kỳ họp Quốc hội thứ 9, đại biểu Phan Thái Bình - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thống nhất cao với tính cấp thiết phải ban hành luật, do Pháp lệnh Biên phòng năm 1997 có rất nhiều nội dung cần phải sửa đổi, nâng lên thành luật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

Tuy nhiên, theo đại biểu Phan Thái Bình, dự thảo luật còn quy định chung chung, chưa rõ tính quy phạm, nội hàm; các điều, khoản luật còn mang nội dung của nghị quyết Trung ương về công tác biên phòng nên chưa rõ; nhiều điều luật viện dẫn nội dung “theo quy định của pháp luật” là quy định nào? Cần rà soát những vấn đề liên quan...

 

Về lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng quy định tại Điều 7, theo đại biểu Phan Thái Bình là còn chung chung, chưa rõ; trong khi đó, tại khoản 1 Điều 13 lại quy định “Bộ đội Biên phòng là lực lượng vũ trang nhân dân, thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam, là lực lượng chuyên trách làm nòng cốt thực thi nhiệm vụ biên phòng. Vậy, phải hiểu “nòng cốt”, “chuyên trách” tại Điều 7 như thế nào cho đúng cần được làm rõ. Quy định tại khoản 2 cũng chưa thỏa đáng, vì vai trò Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương nói chung và vùng biên giới nói riêng cũng rất quan trọng nhưng không được xem là lực lượng nòng cốt. Do vậy, đại biểu Phan Thái Bình đề nghị chuyển nội dung này vào Chương IV hoặc đưa vào Chương I và biên tập lại theo hướng: Thực thi nhiệm vụ biên phòng là trách nhiệm của toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách, nòng cốt.

Về Chương III, hợp tác quốc tế về biên phòng, đại biểu Phan Thái Bình đề nghị nghiên cứu bổ sung các quy định về phân cấp trong hợp tác quốc tế mà các luật khác chưa quy định. Cấp nào được làm việc gì trong quan hệ hợp tác quốc tế, nhất là trong quan hệ giữa các địa phương 2 nước có chung đường biên giới. Thực tiễn trong thời gian qua vấn đề hợp tác, giúp đỡ giữa lực lượng biên phòng cũng như chính quyền địa phương hai bên biên giới rất khó khăn, do việc quy định nguồn lực chưa rõ ràng, Luật Ngân sách do không có mục chi cho nhiệm vụ này nên còn vướng, nên các địa phương dùng ngân sách để chi cho hoạt động trên thì không quyết toán được. Đại biểu Phan Thái Bình đề xuất vấn đề trên phải được luật hóa trong mục lục chi ngân sách, để có cơ sở thực hiện...

TAGS