KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO (1.8.1930 - 1.8.2020)

Góp phần vì Quảng Nam phát triển

ĐÔNG KHÔI |

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước, đặc biệt là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn ngành Tuyên giáo Quảng Nam phải tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị và truyền thống “đi trước mở đường” trong suốt 90 năm qua.

Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Đ.K
Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Đ.K

Bám sát các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngay từ đầu năm, ngành Tuyên giáo các cấp đã kịp thời tham mưu cấp ủy các cấp triển khai thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nổi bật là toàn ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, ngành tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy đảng dự thảo văn kiện trình đại hội đảm bảo chất lượng; tổ chức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý văn kiện trình đại hội Đảng các cấp nhằm tập trung trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã mở chuyên mục “Góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025” trên Cổng thông tin Đảng bộ tỉnh (địa chỉ http://quangnam.dcs.vn/). Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời gian đến là tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Trong thời gian qua, toàn ngành Tuyên giáo đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai, cụ thể hóa nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35 về thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, từ đó góp phần làm tốt công tác đấu tranh phòng chống, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở. Tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”, “Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam” nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ Quảng Nam (28.3). Tích cực tuyên truyền, định hướng dư luận, góp phần vào thành công chung của tỉnh trong phòng chống đại dịch Covid-19…

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời gian đến hết sức nặng nề. Trước mắt cần tập trung và chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng vào tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, cùng các ngày lễ trọng đại khác.

Với quyết tâm và niềm tự hào 90 năm truyền thống vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng, trong thời gian tới, toàn ngành Tuyên giáo Quảng Nam sẽ ra sức phấn đấu, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần chung tay vì một Quảng Nam phát triển.