Xây dựng chuẩn mực để làm theo Bác

;
Thứ Bảy, 24/03/2018, 07:55 [GMT+7]

1.  Qua một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Giang đã biểu dương, khen thưởng 17 tập thể, 23 cá nhân điển hình tiêu biểu. Ông Lê Duy Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Giang chia sẻ, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được hiệu quả, lãnh đạo địa phương chú trọng hướng dẫn xây dựng các chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên từ huyện đến thôn. Đến nay tất cả cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng chuẩn mực đạo đức thành các khẩu hiệu hành động ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo. Nội dung chuẩn mực đạo đức tập trung vào các tiêu chí như tuyệt đối trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng; trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; nêu gương, sáng tạo trong công việc, nói đi đôi với làm; chấp hành nghiêm kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan... Đối với cán bộ, đảng viên cấp xã, thôn thì đăng ký thực hiện một số nội dung như thực hiện phương châm “bám thôn, sát hộ, hiểu dân”; phát huy truyền thống tự lực tự cường, không trông chờ, ỷ lại; tập trung phát triển kinh tế, phấn đấu không nằm trong hộ nghèo; có trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn, phát triển bản sắc văn hóa của dân tộc nói chung, tộc người Cơ Tu nói riêng...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII). Ảnh: NGUYÊN ĐOAN
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII). Ảnh: NGUYÊN ĐOAN

Nhằm tránh hình thức trong việc xây dựng chuẩn mực đạo đức, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Giang thường xuyên chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, quán triệt thực hiện, với yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên phải thường xuyên nghiên cứu và đưa việc thực hiện chuẩn mực đạo đức vào bản đăng ký làm theo hàng năm, cũng như thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện. “Bên cạnh xây dựng các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cơ quan, đơn vị phải niêm yết công khai 27 biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trước tiền sảnh cơ quan để toàn thể cán bộ, đảng viên đọc, tự soi rọi mình; đồng thời để nhân dân đối chiếu theo dõi giám sát cán bộ, đảng viên” - ông Lê Duy Thắng cho hay.

2. Kế thừa và phát huy hiệu quả các mô hình học tập và làm theo gương Bác của những năm trước, ngay từ đầu năm 2017, Huyện ủy Phú Ninh đã lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) bằng những mô hình cụ thể. Thực hiện theo kế hoạch của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh phân công các chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện mô hình “giúp đỡ hộ nghèo”, “giúp thôn, khối phố xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn minh đô thị”, hay mô hình về đổi mới phong cách làm việc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính “4 đúng, 4 phải, 3 sát”, “3 nhất”... Mục đích chính của việc thực hiện các mô hình nhằm hướng đến sự đổi mới phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện theo hướng gần dân, chống bệnh hình thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm “nói đi đôi với làm”; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên mẫu mực.

Ông Bùi Võ Quảng - Phó Bí thư Huyện ủy Phú Ninh cho biết, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, góp phần quan trọng trong việc duy trì, nâng cao chất lượng nông thôn mới, giúp nhiều hộ giảm nghèo bền vững. Trong đó, việc thực hiện mô hình kỷ luật, kỷ cương hành chính “4 đúng, 4 phải, 3 sát”, “3 nhất” cũng đạt được những kết quả nhất định. Thông qua mô hình này, góp phần rèn luyện nhân cách của cán bộ, đảng viên, yêu cầu cán bộ, đảng viên phải sâu sát cơ sở, với nhân dân, thực hiện những hành động, việc làm cụ thể để giúp dân, giúp cơ sở. Nhiều cán bộ chủ chốt, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò nêu gương, chú trọng đến việc đổi mới phong cách làm việc theo hướng sát việc, chú trọng hiệu quả thực tế, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong giải quyết các vấn đề tồn đọng tại địa phương. Nhiều đồng chí lãnh đạo đã giành nhiều thời gian đi cơ sở, trực tiếp nắm bắt tình hình, diễn biến tâm trạng trong nhân dân để lắng nghe nguyện vọng chính đáng; từ đó có giải pháp tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm, nhất là trong công tác quản lý sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý bảo vệ rừng… “Những mô hình “làm theo” đã thật sự mang lại hiệu quả thiết thực, chứng minh tính đúng đắn của huyện ủy khi lựa chọn việc xây dựng mô hình làm điểm đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05. Và điều quan trọng hơn, thực hiện có kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, gắn bó với cơ sở” - ông Quảng bày tỏ.

Người đứng đầu phải nêu gương

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp phải thật sự nêu gương, là yêu cầu đặt ra trong thời gian tới.

Đánh giá về những kết quả đạt được và thẳng thắn nhìn nhận hạn chế qua hơn một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) trên địa bàn tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tổ chức, chính trị, tư tưởng và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian đến. Đồng thời góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong việc học tập và làm theo Bác thời gian tới, đồng chí Phan Việt Cường yêu cầu người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp phải thực sự nêu gương trong học tập và làm theo; cũng như nghiêm túc trong việc theo dõi, giám sát việc xây dựng và đánh giá kế hoạch làm theo của cá nhân, cán bộ, đảng viên cấp dưới, nhằm đảm bảo thực chất, tránh hình thức, chiếu lệ. Cùng với đó, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách hiệu quả, thiết thực nhất. Trọng tâm là công tác đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, trách nhiệm người đứng đầu; chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ; khắc phục ngăn ngừa bệnh thành tích, phô trương; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, gần dân, lắng nghe và đối thoại với nhân dân. Trong đó, nhấn mạnh yếu tố văn hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo, giao tiếp, ứng xử của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xem đây là một nội dung cơ bản trong đánh giá tư cách, đạo đức của cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, hết sức chú trọng việc xác định các nội dung đột phá để tạo sự chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

HÀN GIANG
 

.
.
.
.
.