[Infographic] - Quảng Nam, dấu ấn 5 năm

QUẢNG NAM ONLINE |

(QNO) - Phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, 5 năm qua, Đảng bộ tỉnh đã tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XXI đề ra; đặc biệt là ghi nhiều dấu ấn trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần xây Quảng Nam vững mạnh.