Tiếp tục thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2689/UBND-KTN yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kết luận 65-KL/TW ngày 30.10.2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc trong tình hình mới; trọng tâm là các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Chính trị về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 17.8.2016 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025…

Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cung cấp số liệu kịp thời, chính xác cho các bộ, ngành Trung ương xây dựng các dự án, tiểu dự án theo quy định tại Nghị quyết số 12/NQ-CP phù hợp với thực tiễn địa phương. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15.6.2016 của Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030; các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác cán bộ người dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, kịp thời bổ sung quy hoạch cấp ủy, trước mắt cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt giai đoạn 2021 - 2026 nhằm khắc phục tình trạng thiếu cán bộ.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh tổ chức rà soát, tổng hợp và phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tổ chức rà soát, kiện toàn bộ máy làm công tác dân tộc huyện đồng bộ, thống nhất, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.