Triển khai tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Q.C |

(QNO) - Sở Nội vụ vừa có thông báo đề nghị các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh năm 2019.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có và nhu cầu nâng ngạch, thăng hạng năm 2019, tổ chức xét chọn đề cử cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch, thăng hạng theo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy định. Gửi văn bản cử cán bộ, công chức, viên chức dự thi kèm danh sách trích ngang và hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức về Sở Nội vụ trước ngày 28.12.2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Chỉ tiêu nâng ngạch công chức năm 2019: nâng ngạch lên chuyên viên: 60 chỉ tiêu; nâng ngạch lên kế toán viên: 8 chỉ tiêu; nâng ngạch lên kiểm lâm viên: 6 chỉ tiêu; nâng ngạch lên chuyên viên chính: 160 chỉ tiêu.

Tổ chức thi vòng 1 trong 2 ngày, dự kiến 17 - 18.1.2020; thi vòng 2 tổ chức trong 1 ngày, dự kiến trước 18.2.2020. Địa điểm thi: Trường Đại học Quảng Nam.

TAGS