Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên

;
Thứ Hai, 09/04/2007, 08:25 [GMT+7]

Trong di sản tư tưởng của mình, Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc đào tạo bồi dưỡng các thế hệ thanh niên cách mạng. Người chỉ rõ: "Bồi dưỡng thế hệ  cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết" (Di chúc).

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, thời gian qua, công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, truyền thống, đạo đức cách mạng cho thanh niên nước ta  đã có tiến bộ cả về nội dung, hình thức và phương pháp. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường, đã và đang xuất hiện một  bộ phận thanh niên phai nhạt lý tưởng, sống buông thả,  lai căng,  trái với truyền thống,  bản sắc văn hóa dân tộc; có biểu hiện  vô cảm, bàng quan, tư  tưởng vọng ngoại, thiếu trách nhiệm với gia đình và xã hội... Những hiện tượng này, có nguyên nhân từ những hạn chế,  yếu kém  trong công tác lãnh đạo, định hướng chính trị cho thanh niên ở một số cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị -xã hội; công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng có nơi, có lúc chưa được coi trọng; nội dung, hình thức hoạt động  của tổ chức Đoàn còn xơ cứng, đơn điệu, nghèo nàn…

Để nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng lý tưởng, tình cảm cách mạng cho thanh niên, các cấp  ủy  đảng cần tăng cường sự lãnh đạo với  Đoàn thanh niên,  công tác thanh niên. Cần nhận thức rằng thanh niên là một bộ phận hữu cơ, đội  "hậu bị" tin cậy, gắn bó mật thiết với Đảng. Trong Di chúc, Bác yêu cầu "Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ (đoàn viên thanh niên- NV), đào tạo họ thành những  người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa hồng vừa chuyên". Do đó các cấp  ủy  đảng cần định hướng chính trị bằng các nghị quyết, chỉ thị, công tác tổ chức;  tăng cường giáo dục bồi dưỡng, nhất là bồi đắp lý tưởng cách mạng, truyền  thống yêu nước, yêu  chủ nghĩa xã hội-  phải được coi là dòng chủ lưu trong giáo dục nâng  cao đạo đức cách mạng cho thanh niên hiện nay. Nên chăng định kỳ các cấp ủy  đảng, chính quyền các cấp  cần tổ chức đối thoại để gần gũi,  nắm được tâm tư,  kiến nghị đề xuất của tuổi trẻ. Cần lưu ý rằng, Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện,  gợi mở hướng đi của phong trào nhưng không can thiệp vào vấn đề cụ thể của tổ  chức Đoàn thanh niên, làm mất đi tính năng động sáng tạo của tuổi trẻ.

Coi trọng đổi mới nội dung giáo dục, bồi dưỡng thanh niên, giáo dục nâng cao nhận thức chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ  Chí Minh để củng cố niềm  tin, thế giới quan, lập trường quan điểm cho thanh niên. Có  "chủ nghĩa làm cốt" thì Đảng luôn trường tồn vai trò lãnh đạo đối với dân tộc, mới kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng; thanh niên được tiếp thêm năng lượng để  nhận thức và hành động tốt hơn, hướng tới các giá trị chân, thiện, mỹ. Coi trọng giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam để thanh niên tự hào với quá khứ anh hùng của dân tộc, quê hương.  Tổ  chức tốt việc học tập tư tưởng,  tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh cho thanh niên, thông qua các mẩu chuyện, mở cuộc thi tìm hiểu hoặc tổ chức các buổi tọa đàm ở  các cấp độ khác nhau để lay động, định hướng giá trị cho tuổi trẻ sống có ước mơ hoài bão lớn.

Tổ chức Đoàn cần đa dạng hóa hình thức, phương pháp giáo dục, tập hợp thanh niên. Thông qua các kênh giáo dục trong hệ thống nhà trường, gia đình với xã hội, sinh hoạt Đoàn thanh niên như diễn đàn theo từng chủ đề, mời báo cáo viên thông tin thời sự, dã ngoại học tập mô hình trình diễn, tổ chức các hội thi tìm  hiểu truyền thống, tuổi trẻ sáng tạo. Bám sát thực tiễn để tìm hiểu đặc điểm, đặc thù của từng đối tượng thanh niên để vận động có hiệu quả, với phương châm "đối tượng nào phương pháp đó". Dân chủ, bình đẳng, biết trao đổi thuyết phục có văn hóa  là yêu cầu cần thiết đối với chủ thể vận động thanh niên. Đồng thời, khắc phục  tình trạng hô hào chung chung, không gắn kết giữa lý tưởng và lợi ích đời thường khi tuyên truyền giáo dục thanh niên. Bác Hồ yêu cầu "Đoàn thanh niên phải luôn chăm lo đến lợi ích chính đáng của thanh niên". Theo đó, tổ chức Đoàn cần đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên, bởi đó là trường học lớn để  họ phấn đấu rèn luyện, trưởng thành. Trọng tâm của các phong trào cần hướng vào những vấn đề thúc bách của địa phương, ngành để phát động; làm sao vừa có ý nghĩa giáo dục, lôi cuốn thanh niên, vừa có ý nghĩa thúc đẩy kinh tế - xã hội, nhân văn. Điều quan trọng không chỉ dừng lại  ở  việc tổ chức phong trào mà phải tập trung chỉ đạo sâu sát, cụ thể; tăng cường kiểm tra đôn đốc tổng kết rút kinh nghiệm để phát triển phong trào. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có kiến thức năng lực thực tiễn, có kinh nghiệm, năng khiếu hoạt động công tác đoàn - nhân tố bảo đảm thúc đẩy phong trào Đoàn phát triển và giáo dục vận động thanh niên  thật sự  có hiệu quả cao.

TS. NGUYỄN THẾ TƯ

.
.
Các tin khác
.
.
.