Cần thực hiện tốt quyền được thông tin của đảng viên

;
Thứ Hai, 28/05/2007, 08:53 [GMT+7]

Thực hiện quy định tại điều 3, Điều lệ Đảng, thời gian qua, nhiều cấp ủy  đảng đã làm tốt công tác thông tin cho đảng viên, coi đây là một trong những biện pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng: giúp tổ chức đảng và đảng viên vững mạnh về chính trị, củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; đồng thời góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Tuy nhiên, hiện nay ở cơ sở, có thực tế là mặc dù tình trạng "đói thông tin" đã được khắc phục một bước, nhưng việc tiếp nhận thông tin không kịp thời và thiếu định hướng đang là một vấn đề bức xúc ở nhiều chi bộ. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa hiểu rõ, hiểu đúng bản chất những sự kiện quốc tế; nhận thức chưa sâu sắc và toàn diện về tình hình trong nước, chưa thấy được những thành tựu to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được, mà chỉ thấy toàn những mặt tiêu cực, yếu kém; từ đó không khỏi có tư tưởng hoài nghi, dao động. Có nơi, do đảng viên chưa được thông tin về những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, điều hành của các cấp ở từng thời điểm, nhất là những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị cũng như quyền và nghĩa vụ của đảng viên, nên còn lạc hậu với tình hình, thậm chí đứng ngoài cuộc, chưa thể hiện được tính tiền phong gương mẫu trong nhận thức và hành động.

Để khắc phục tình trạng trên, các cơ quan tuyên giáo của đảng và các cấp ủy đảng cần coi trọng đúng mức quyền được thông tin của đảng viên theo các hướng sau:

1. Tổ chức thực hiện có nền nếp, chất lượng việc thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế; những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên cho đảng viên trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ (theo đúng hướng dẫn của Trung ương). Đây là một yêu cầu có tính bắt buộc và phải được cấp ủy cấp trên kiểm tra để bảo đảm duy trì thường xuyên, có hiệu quả. Bởi, mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng chỉ thực sự đi vào cuộc sống và được thực hiện thắng lợi khi mà đảng viên được thấu suốt, biến thành ý chí, niềm tin, tình cảm và hành động cách mạng.

2. Trong tình hình hiện nay, nhất thiết cần tăng cường một "kênh" thông tin rất quan trọng, đó là nói chuyện thời sự nhằm giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ, hiểu đúng về bản chất của các sự kiện diễn ra trong nước và thế giới. Và, điều quan trọng hơn là qua đó, định hướng thái độ, lập trường của đảng viên trước các sự kiện; kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, kịp thời phê phán, uốn nắn những lệch lạc trong tư tưởng, nhận thức của đảng viên, giữ vững ổn định chính trị, an ninh tư tưởng ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Nâng cao chất lượng thông tin, bảo d?m tính liên tục, kịp thời, dễ hiểu, dễ nhớ. Điều này có liên quan đến việc cần nghiên cứu cải tiến chất lượng của bản tin “thông tin nội bộ” hằng tháng sao cho vừa giúp đảng viên nắm bắt, cập nhật thông tin, vừa định hướng được tư tưởng, hành động của đảng viên. Mặt khác sớm đổi mới quy trình biên soạn và phát hành các bản tin này để kịp đến các chi bộ trước kỳ sinh hoạt hằng tháng, khắc phục tình trạng thông tin dễ bị lạc hậu trong thời buổi công nghệ thông tin và truyền thông phát triển mạnh như hiện nay. Nên chăng, trong bản tin "thông tin nội bộ" cần có thêm mục "sinh hoạt tư tưởng" hoặc "tiếng nói đảng viên"... giúp đảng viên nâng cao trình độ, tiếp thu được những kiến thức mới hoặc đề cập những vấn đề nổi cộm về tư tưởng mà còn có ý kiến khác nhau để đảng viên thảo luận và đi đến thống nhất.

4. Cấp ủy chi bộ cần khuyến khích và kiểm tra đảng viên trong việc tự nghiên cứu, tự học hỏi để có kiến thức, thông tin cần thiết nhằm nâng cao trình độ chính trị và có ý thức thường trực về nhu cầu thông tin, nhất là trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập với thế giới. Muốn vậy, phải thực hiện nghiêm túc việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng theo quy định tại Chỉ thị 11-CT/TW ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII). Nếu có điều kiện, nên hình thành "tủ sách chi bộ", "tủ sách đảng viên" với quy mô phù hợp. Tất nhiên, trong điều kiện kinh phí của chi bộ còn hạn hẹp, cấp ủy cấp trên và chính quyền nên có hỗ trợ cần thiết.

VÂN THU

.
.
.
.
.