Năm 2019, tổng điều tra đảng viên trong toàn tỉnh

;
Thứ Ba, 16/04/2019, 10:04 [GMT+7]

Nội dung trên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch số 218-KH/TU do Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành nhằm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW (ngày 21.1.2019) của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức; coi trọng chất lượng, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng. Cấp ủy có thẩm quyền có thể quy định tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên cao hơn quy định chung để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Theo Kế hoạch số 218, năm 2019 tổ chức tổng điều tra về tình hình đội ngũ đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh; thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Về thời gian thực hiện, đến 19.5.2019 các cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành rà soát đội ngũ đảng viên, qua đó chọn lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách; tổng hợp báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy). Theo đó, trong quá trình rà soát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng làm rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; những đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt hoặc đã chuyển sinh hoạt đảng nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền; những đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước; những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp.

B.T

.
.
.
.
.