Thực hiện nghiêm việc tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

;
Thứ Ba, 02/07/2019, 09:31 [GMT+7]

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch tổng kết toàn diện kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, việc tổng kết phải được triển khai thực hiện nghiêm túc; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng sự thật, khách quan; phát huy dân chủ, trách nhiệm, tập hợp trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và các thành viên trong hệ thống chính trị; báo cáo phải bám sát đề cương, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thi hành Điều lệ Đảng; chỉ rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm; đề xuất với Tỉnh ủy, Trung ương phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có).

Theo kế hoạch, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở tiến hành tổng kết; xây dựng kế hoạch tổng kết đảm bảo chất lượng và thời gian quy định; hoàn thành việc tổng kết và gửi báo cáo về Tỉnh ủy trước ngày 15.7.2019. Đối với cấp tỉnh, hoàn thành việc tổng kết và gửi báo cáo về Tiểu ban Điều lệ Đảng (qua Ban Tổ chức Trung ương) trước ngày 31.7.2019. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh căn cứ đề cương tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII để xây dựng báo cáo những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; tham mưu báo cáo các nội dung liên quan, đảm bảo mục đích, yêu cầu và nội dung của đề cương và đảm bảo thời gian theo kế hoạch đề ra.

CHÂU NỮ

.
.
.
.
.