Điều tra hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ năm 2020

CHÂU NỮ |

Từ 1.7 đến 30.7, Bộ Khoa học và công nghệ (KH-CN) tổ chức điều tra hội nhập quốc tế về KH-CN trên phạm toàn quốc nhằm xác định năng lực của cộng đồng KH-CN Việt Nam tham gia các hoạt động KH-CN quốc tế cũng như mức độ tác động của KH-CN quốc tế đối với Việt Nam; thu thập thông tin phục vụ đánh giá, xây dựng chính sách, chiến lược phát triển KH-CN. 

Đối tượng điều tra là tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng; tổ chức dịch vụ KH-CN; các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp khác, các hội, doanh nghiệp có hoạt động KH-CN. Những chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ được lấy thông tin từ ngày 1.1.2019 đến 31.12.2029. Nội dung điều tra tập trung vào năng lực và hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế của các tổ chức KH-CN phục vụ các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH-CN.