Quảng Nam thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số

ĐOÀN ĐẠO |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam.

Khai trương Trung tâm điều hành thông minh Quảng Nam. Ảnh: Đ.ĐẠO
Tháng 10.2020, Quảng Nam khai trương Trung tâm Điều hành thông minh - một trong những giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số. Ảnh: Đ.ĐẠO

Ban chỉ đạo do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách thông tin và truyền thông làm Phó ban; thành viên là lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, các huyện, thị, thành phố.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách để thúc đẩy xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh trong các cơ quan nhà nước, các ngành, lĩnh vực trọng điểm và toàn xã hội. Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế của từng địa phương, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển kinh tế - xã hội.

Cho ý kiến về các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án trọng điểm về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin. Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quản lý, điều phối, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chiến lược, chương trình, dự án quan trọng có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh.

Ngoài ra, thực hiện sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh; các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền.

TAGS